นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คำขวัญโรงเรียน

รู้หน้าที่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - แสด

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญา นรานัง รตนัง  

ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสร้างทักษะอาชีพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม


Comments