ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านเลิง

          โรงเรียนบ้านเลิง ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพันโทชาญ กิติกุล หัวหน้าหมู่บ้านตัวอย่างที่ ๒        ตำบลเชียงกลม เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง ซึ่งอาศัยเงินงบประมาณของ กรป.กลาง จำนวน ๔,๐๐๐ บาท สมทบกับแรงงานของชาวบ้าน ได้ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐ วัน สภาพอาคารเรียนที่ก่อสร้างครั้งแรก เป็นแบบอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงสังกะสี ฝาไม้ไผ่ ไม่มีหน้าต่าง และไม่ยกพื้น โต๊ะนักเรียนทำด้วยกระดานหน้า ๑๔ " หนา ๑" ขาโต๊ะฝังดิน เก้าอี้ติดกับโต๊ะ แบบม้ายาวนั่งได้ ๓ – ๖ คน มีจำนวนทั้งหมด ๑๐ ตัว

          เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ พันเอกอเนก สืบวงศ์แพทย์ ได้มาทำพิธีเปิดร่วมกับคณะของ     พันโทชาญ กิติกุล พร้อมด้วย นายเสถียร มูลศรี ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงคาน (ขณะนั้นอำเภอปากชม     ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นจึงจัดขึ้นกับอำเภอเชียงคาน) ร.อ.ชาติ วัตอ่อน , พ.ต.อ.อลงกรณ์ พรหมพันธนาการ รอง ผบ.นพค. เลย, พันจ่าเอกประเสริฐโชค , จสต.สุรินทร์ นิลจันทร์ หน.สภต.เชียงกลม , นายนริศ ชัชวาล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังผา, น.ส.สวาท ศรีมงคล  ครูช่าง กรป.กลาง, น.ส.ดวงดี นาทองคำ พลฯ กรป.กลาง,          นายมี ทองดี กำนัน ต. เชียงกลม และ นายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ พิธีเปิดก็เสร็จในวันนั้น

          ในปีเดียวกันนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านดงเลิงน้อย (ปัจจุบันเหลือเพียงชื่อ “โรงเรียนบ้านเลิง”) เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ป.๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๒๗ คน

          เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายเสี่ยน วรินทรา     วุฒิ ม.๖ มาดำรงตำแหน่งครูจัตวาอันดับ ๑ ในปีนี้มีครูทั้งหมด ๒ คน

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑ มีคำสั่งให้ย้ายนายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาโม้ กิ่ง อ.ปากชม และแต่งตั้งให้ นายเสี่ยน วรินทรา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด ๒๙ คน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐ บาทมาทำการปรับปรุงอาคารเรียน โดยยกพื้นและเปลี่ยนฝาเป็นไม้กระดาน ตั้งวงกลบประตู หน้าต่าง ให้อยู่ในสภาพกึ่งถาวร

          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ องค์การฯ เลย ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ์ สิทธิศักดิ์ วุฒิ ม.๖                มาดำรงตำแหน่ง ครูจัตวา อันดับ ๑ และในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ เพิ่มขึ้นอีก      ๑ หลัง ขนาด ๒ ห้องเรียน และได้สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้างโดย                  นายเอี่ยม ตรีรัตนธำรงค์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ได้มอบโต๊ะนักเรียน พร้อมด้วยม้านั่งคู่ให้แก่โรงเรียน           จำนวน ๒๐ ชุด

          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นายเสี่ยน วรินทรา ย้ายไปรักษาการณ์ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย    และแต่งตั้งให้นายโชค พรหมมหาราช มารักษาในตำแหน่งครูใหญ่แทน

          ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นายเสี่ยน วรินทรา ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เหมือนเดิม                           และ นายวิสุทธิ์ สิทธิศักดิ์ กับ นายโชค พรหมมหาราช ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนอื่น แล้วแต่งตั้งให้นายหนัน เลิศคอนสาร มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้แทน

          ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นายหนัน เลิศคอนสาร ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน และได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายธีระพงษ์  ตันทอง มาดำรงตำแหน่งแทน และในปีเดียวกันนี้ นายธีระพงษ์ ตันทอง ถูกเรียกตัวเข้าระดมพล จึงลาออกจากตำแหน่งนี้ไป

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ นายจารุ ลีลาศ วุฒิ ป.กศ. ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ครู ๑       ในโรงเรียนนี้แทน นายธีระพงษ์ ตันทอง

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นายเสี่ยน วรินทรา ครูใหญ่ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ มศว.ประสานมิตร กรุงเทพฯ แล้วแต่งตั้งให้ นายจารุ ลีลาศ รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่แทนชั่วคราว  และในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณมาสร้างบ้านพักครู เพิ่มอีก ๑ หลัง

          เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ นายเสี่ยน วรินทรา เสร็จสิ้นจากการศึกษาต่อ และได้กลับมาดำรง   ตำแหน่งเดิม และเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บรรจุแต่งตั้ง นายปัญญา ศรีอภัย วุฒิ ป.กศ. มาดำรงตำแหน่ง ครู ๑ ระดับ ๑

          เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ นายบุญเยี่ยม ศรีดอนชัน ได้ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง            อ.ภูกระดึง จ.เลย

          เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้บรรจุแต่งตั้งให้ นางสาวจรรยาลักษณ์ ทิพเจริญ วุฒิ ป.กศ.สูง     เอกการศึกษาพิเศษ และนางสาวสุภาพ กุณะพันธ์ วุฒิ ป.กศ. มาดำรงตำแหน่ง ครู ๒ และครู ๑ ตามลำดับ

          เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ นายเสี่ยน วรินทรา ย้ายไปช่วยราชการที่ สปอ.ปากชม แต่งตั้งให้     นายปัญญา ศรีอภัย รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีนี้เปิดเรียนชั้น ป.๑ – ป.๕ มีนักเรียนทั้งหมด    ๖๒ คน และมีครูทั้งหมด ๔ คน

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๑/๒๕ และส้วม

          เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายปัญญา ศรีอภัย ไปดำรงตำแหน่ง          ที่โรงเรียนบ้านคกเว้า และให้นายจารุ ลีลาศ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

          เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ นางสาวจรรยาลักษณ์ ทิพย์เจริญ และนางสาวสุภาพ กุณะพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านนาค้อ และแต่งตั้งให้นายอนุศาสน์ ป้องศิริ และนางประไพ ป้องศิริ มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้แทน

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวรัชนีย์ ศรีวงษา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน     มีนักเรียนทั้งหมด ๕๔ คน

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน  ๑ หลัง

          เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ วุฒิ ป.กศ.สูง มาดำรงตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ ตามคำสั่ง สปจ.เลย ที่ ๕๑๐/๒๕๓๐ และในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๐ นางลำพูน เทพนาทิม ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านโนนสูง อ.เซกา จ.หนองคาย มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้

          เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางโรงเรียนได้รับคำสั่งให้รื้ออาคารเรียน แบบ กรป.กลาง ที่ชำรุด        จึงขอความร่วมมือจากชาวบ้าน มาทำการรื้อถอน จนแล้วเสร็จในวันเดียวกัน

          เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นางรัชนีย์ ทองแตง ครูใหญ่ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่           ร.ร.บ้านชมน้อย และแต่งตั้งให้นายจารุ ลีลาศ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ชั่วคราว

          เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สปจ.เลย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายบุญมาก อาจสมบาล วุฒิ พ.ม.        มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นางรัชนีย์ ทองแตง ตามหนังสือ สปอ.ปากชม ที่ ศธ ๑๔๖๐.๐๗/๕๗๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม   ๒๕๓๑ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ นางพูนสุข อาจสมบาล ตำแหน่ง อจารย์ ๑         ร.ร. บ้านไฮตาก ได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการ ตามหนังสือ สปอ.ปากชม ที่ ศธ.๑๔๖๐.๐๗/๖๑๒ ลงวันที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๓๑

          เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สปจ.เลย แต่งตั้งให้ นายพงษ์ศักดิ์ สาลีสี ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน้านเลิง ตามหนังสือ ที่ ศธ.๑๔๖๐.๐๗/๑๐๐๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๓

          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายบุญมาก อาจสมบาล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน      บ้านหินสอ สปอ. ภูเรือ และนางพูนสุข อาจสมบาล ย้ายกลับโรงเรียนบ้านไฮตาก สปอ. ภูเรือ และในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ นายอุดร วังคีรี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สปอ.ด่านซ้าย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเลิง แทน

          เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สปจ.เลย ได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ตำแหน่งอาจารย์ ๑ วุฒิปริญญาตรี มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านเลิง ตามคำสั่ง ศธ. ที่ ๑๔๖๐.๐๗/๑๑๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔   

          วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ นางจรรยาลักษณ์  วังคีรี อ.๑ ย้ายไปช่วยราชการ ตามหนังสือส่งตัว ที่ ศธ. ๑๔๖๐.๐๗/๑๓๙๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นางสาวรัชณีพร  สุธงสา มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ตามคำสั่ง ๑๔๖๐.๐๗/๒๘๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สปจ. ได้มีคำสั่งย้ายนายอุดร วังคีรี ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ตามคำสั่ง สปจ.เลย ที่ ๒๕๙/๓๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๗  และให้ นางรัชนีย์ ทองแตง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชมน้อย มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๙

          วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสุเนตร หมื่นสอางค์ ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๗ ตามคำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗

          วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นายบุญส่ง  ผาอินทร์ ได้รับมาบรรจุตั้งตั้ง ในตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ตามประกาศ อ.ก.ค. จังหวัดเลย ลงวันที่ ๑๙ พฤษศิกายน  ๒๕๓๖

          วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นายทรงเผ่า  พาคำ ได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง นักการภารโรง แทน นายคำพันธ์  คำวงค์โสม

          ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นายธีระยุทธ จันคามคำ ได้มาบรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  

          พ.ศ.๒๕๔๙ สพท.ลย๑ ได้ย้ายนายธีระยุทธ จันคามคำ ครู ค.ศ.๒ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านกกฃุมแสง อ.เมืองเลย และได้รับย้าย นายอดิพงษ์ เพ็งพันธ์ จาก สพท.นราธิวาส มาปฏิบัติราชการแทน

          วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ สพท.ลย.๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายดุสิต เจนวิถี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สพท.ลย.๑ ได้มีคำสั่งย้าย นางระวิวรรณ สุทธิวรรณ ไปปฏิบัติหน้าที่         ที่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ และย้ายนางนิตยา แก้วยาศรี มาปฏิบัติราชการแทน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นายดุสิต  เจนวิถี ได้ลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วตำบลห้วยบ่อซืน จึงได้มอบหมายให้งานในหน้าที่ให้ นายจารุ ลีลาศ ปฏิบัติแทน

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นางนิตยา  แก้วยาศรี ได้รับคำสั่ง สพป.ลย. ที่ ๖๑๔/๒๕๕๖        ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านวังผา ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายจารุ ลีลาศ  ได้มอบหมายให้งานในหน้าที่ให้ นายอดิพงษ์  เพ็งพันธ์ รักษาการ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง

พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสมพิศ  นารี ได้รับคำสั่งย้ายมา จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มาปฏิบัติหน้าที่ ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเลิง  

          วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางจุทารัตน์  อันทะผลา ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง สพป.ลย. ที่ ๕/๒๕๕๘      ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเลิง

          พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสาวอนงค์  แสงขาว ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนบ้านสงาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย มาปฏิบัติหน้าที่ ครู โรงเรียนบ้านเลิง  

วันที่ ๒๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นายนภัทร  แก้วแจ่ม ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง

พ.ศ. ๒๕๕๙ นางสมพิศ  นารี ได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน และเมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวสายใจ  สมผกา ได้รับแต่งตั้ง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเลิง ที่ ๖๒/๒๕๕๙ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเลิง แทน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  นายนภัทร  แก้วแจ่ม ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และได้มอบหมายให้ นายอดิพงษ์  เพ็งพันธ์ รักษาราชการแทน

          วันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙  นางนัยนา  ยิ้มชื่น ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง ตามคำสั่ง สพป.ลย.๑ ที่ ๙๒๑/๒๕๕๙ ลง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙   

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนแล้วเสร็จ และส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๖ พฤศิจกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่ง สพป.ลย.๑ ที่ ศธ. ๐๔๑๓๖/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ นายอดิพงษ์  เพ็งพันธ์ ไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  และ แต่งตั้งให้ นางสาวชลธิชา  แถวบุญตา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเท่าลี่ จังหวัดเลย มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านเลิง แทน

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  บุตรชน ได้ลาออกจากตำแหน่งลูกจ้างภาวะวิกฤติ เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปา และบ้านน้ำดื่มพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ(RO) ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รูปแบบที่ ๒ จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น ตามหนังสือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๔ ขอนแก่น ที่ ทส ๐๗๑๑/๓๔๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้โรงเรียน พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้มีคำสั่งย้าย นางสาวอนงค์  แสงขาว     ไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม และ แต่งตั้งให้ นายสุรสิทธิ์  เทวสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มาปฏิบัติหน้าที่ครู โรงเรียนบ้านเลิง แทน

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.ลย. ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวโสพิศ  วังคีรี มาปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้างภาวะวิกฤติ แทน นางสาวสุภลักษณ์  บุตรชน  

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นางสาวกนกวรรณ  พวงเกตุ ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้างาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเลิง

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  สพป.ลย.๑ ได้มีคำสั่งให้ นายศรีศิลป์  นนทะแสน  มาปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนบ้านเลิง 

Comments