วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

พันธกิจ  (Mission)

1.    พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.    พัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน


Comments